Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit
za 2016 rok

Nazwa Fundacji – Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit
Siedziba i adres – ul. Sikorskiego 15/4, 58-105 Świdnica
Numer NIP – 8842747442
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 30.11.2012
numer KRS – 0000442010
Numer REGON – 022089566

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)

Zarząd Fundacji:
W 2016 Zarząd Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit działał w następującym składzie:
Zuzanna Bator – prezes Zarządu
Maciej Bator – członek Zarządu
Piotr Zapałowicz –członek Zarządu
W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie uległ zmianie.

II. Cele Fundacji:
 1. Celem fundacji jest działalność oświatowo – kulturalna, szczególnie w zakresie popularyzacji muzyki organowej, wokalnej,  instrumentalnej o charakterze  sakralnym oraz wspierania i promocji młodych muzyków z Polski i z zagranicy.
 2. Fundacja zajmuje się także upowszechnianiem i promocją wiedzy o muzyce w obszarach wymienionych w pkt. 1.
 3. Jednym z bardzo istotnych zamierzeń fundacji jest inicjowanie i nadzór profesjonalnych napraw i rekonstrukcji organów piszczałkowych oraz budowy nowych instrumentów w miejscach szczególnie do tego predestynowanych.

Cele te Fundacja może realizować poprzez: działalność odpłatną i nieodpłatną w zakresie następujących działań:
Działalność związana z organizacją i prowadzeniem wydarzeń kulturalnych:

 • prowadzenie działalności koncertowej, w tym organizacja i promocja koncertów,
 • koncerty charytatywne,
 • organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych tj. happening, performance, mających na celu łączenie muzyki z tańcem, pantomimą, sztukami wizualnymi, teatrem
 • organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć artystycznych mających na celu łączenie muzyki z architekturą, poprzez wprowadzenie muzyki do wnętrz zabytkowych i industrialnych oraz wychodzenie w przestrzeń i aktywizacja przestrzeni miejskich,
 • współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem kultury i sztuki,
 • intensyfikowanie obecności i odbioru wydarzeń kulturalnych,
 • organizowanie środków materialnych, w tym pomieszczeń i infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizowania celów statutowych,
 • pozyskiwanie funduszy na zakup ruchomości niezbędnych do realizacji projektów artystycznych (m.in. instrumenty, akcesoria), które po skończonym projekcie przechodzą w majątek Fundacji.

Działalność edukacyjna:

 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami kulturalnymi i naukowymi dla realizacji wspólnych projektów z zakresu kultury i nauki, oraz inicjowanie wymiany kulturalnej i naukowej,
 • pozaszkolne formy edukacji dla dzieci i młodzieży,
 • działalność wspomagająca edukację artystyczną,
 • działalność twórcza związana z kulturą i sztuką,
 • angażowanie i rozwój artystyczny młodych ludzi,
 • pomoc młodym artystom w znalezieniu się na rynku pracy, budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych młodych artystów,
 • organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, warsztatów,
 • angażowanie środowisk akademickich w poszerzanie wiedzy z zakresu muzyki, zwłaszcza organowej
 • wykłady, seminaria, warsztaty dla nauczycieli szkół artystycznych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • wypożyczanie rzeczy ruchomych należących do Fundacji (tj. instrumenty,akcesoria), publikacji, nagrań.

Działalność wydawnicza:

 • publikacje książek, podręczników, traktatów, czasopism,
 • wydawnictwa drobne tj. biuletyny, periodyki,
 • publikacja i rozpowszechnianie informacji promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, folderów.

Działalność fonograficzna:

 • dokonywanie i produkcja nagrań audio i audiowizualnych, studyjnych oraz koncertowych.

Praca badawcza:

 • poszukiwanie zabytków muzyki,
 • tłumaczenia zagranicznych woluminów (traktaty, książki, podręczniki).

Reklama, badanie rynku i opinii publicznej:

 • odkrywanie, promowanie i otaczanie opieką impresaryjną twórców, projekty i wydarzenia kulturalne,
 • działalność promocyjna, reklamowa na rzecz osób wybitnie uzdolnionych oraz innowacyjnych projektów artystycznych

Opis działalności statutowej:

 1. Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit  realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.
 2. Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę Fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:
 • omówienie bieżącej działalności Fundacji
 • omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, druk ulotek itp.
 • omówienie sposobu realizacji projektów, na które w okresie sprawozdawczym Fundacja otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • ustalenie zasad współpracy z władzami terytorialnymi, Świdnickim Ośrodkiem Kultury i organizacjami pozarządowymi.
III. Działania Fundacji

W okresie sprawozdawczym Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit zrealizowała następujące działania:

Projekt „Międzynarodowy Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga
Czas realizacji: 1.01.2016 – 31.12.2016
Całkowita wartość projektu: 36 031,02 zł
Kwota dofinansowania ze środków budżetu Miniesterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 25 000,00 zł
Wkład własny – ze środków Urzędu Miejskiego udzielony za pośrednictwem Świdnickiego Ośrodka Kultury – 11 000,00 zł

Koncerty w dolnośląskich kościołach promowały muzykę organową i kameralną. Wyraźnie zwiększyły zainteresowanie tematem budownictwa organowego ery industrialnej – przy okazji każdego koncertu miała miejsce mini – prelekcja na temat instrumentu, na którym odbywał się koncert, a po koncertach słuchacze podchodzili do organizatorów i zadawali pytania na temat firmy Schlag i organów, na którym grany był koncert.
Dzięki Festiwalowi Schlaga wyraźnie wzrosła społeczna świadomość wagi i znaczenia lokalnej firmy znanej na całym świecie – co widzieliśmy po reakcjach publiczności na koncertach i po koncertach. Otrzymywaliśmy telefony i wiadomości e-mail z różnymi pytaniami i pomysłami dotyczącymi promocji firmy Schlag.
Dzięki zorganizowaniu Festiwalu ukazane zostało bogactwo i różnorodność instrumentów świdnickiej firmy – Festiwal rozpoczął się na najstarszych i najmniejszych organach w kościele pw. św. Krzyża w Świdnicy, a zakończył na wielkich symfonicznych i nowoczesnych organach w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Świebodzicach.
Wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny, co przyciągnęło wielu melomanów z każdej grupy wiekowej i społecznej.
Zainteresowanie koncertem dla najmłodszych „Organowe nutki dla naszych malutkich” szczególnie nas zaskoczyło, co daje nam obraz potrzeby organizowania tego typu koncertów.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało przyznane Fundacji w trybie odwoławczym. Nie miało to wpływu na realizację zadania. Koncerty odbyły się w planowanych wcześniej terminach.
Realizację zadania można podzielić na trzy etapy:

1. Etap przygotowawczy:

 1. a) 1.01.2016 – 15.06.2016 rozmowy z muzykami występującymi podczas Festiwalu – ustalanie terminów koncertów, prób oraz konieczności rezerwacji noclegów
 2. b) 8.06 – 15.06.2016 – projektowanie plakatów oraz ulotek festiwalowych
 3. c) 15.06.2016 – 15.07.2016 – dystrybucja plakatów i broszur Festiwalu, w którą zaangażowani byli partnerzy – parafie, w których odbywały się koncerty. Plakaty rozklejane były na słupach przez zajmujące się tym firmy oraz w innych miejscach przez wolontariuszy. Współorganizatorzy – parafie – umieszczały informacje o Festiwalu w ogłoszeniach duszpasterskich, które były czytane podczas mszy i nabożeństw.

2. Etap realizacji zadania

 1. a) 1.07.2016 – pierwszy koncert Festiwalu. Marcjanna Myrlak oraz Maciej Bator o godzinie 17.00 odbyli próbę w kościele pw. św. Krzyża, a następnie wykonali koncert o godzinie 19.00. Koncert poprowadzony był przez konferansjera – Zuzannę Bator – z krótką prelekcją Macieja Batora na temat instrumentu. Koncert zgromadził publiczność w liczbie ok. 150 osób.
 2. b) 2.07.2016 – wczesnym rankiem do Świdnicy przyjechał z Hamburga Thomas Cornelius. O godzinie 12.00 odbył próbę w kościele pw. św. Zbawiciela w Wałbrzychu. O godzinie 19.00 wykonał koncert – literaturę organową oraz swoje kompozycje i improwizacje. Koncert poprowadzony był przez konferansjera – Zuzannę Bator – z krótką prelekcją Macieja Batora na temat instrumentu. Koncert zgromadził publiczność w liczbie ok. 150 osób, co było zadowalającą liczbą ze względu na fakt, że był to pierwszy od kilku lat koncert w tej świątyni.
 3. c) 3.07.2016 – od rana trwały próby do Koncertu Gordonowskiego w Kościele Pokoju. Był to pierwszy tego typu koncert w przestrzeni sakralnej – organista, trębacz, oboista, chór, wokaliści i animatorzy. Także nagłośnienie koncertu wymagało próby. Koncert odbył się o godzinie 17.30 i był dużym sukcesem, na publiczności było 150 osób z małymi dziećmi (200).
 4. d) 7.07.2016 do Świdnicy przyjechała z Warszawy Lilianna Zalesińska. Następnego dnia rano odbyła się próba w kościele pw. św. Józefa i o godzinie 19.30 miał miejsce koncert. Poprowadzony był przez konferansjera – Piotra Zapałowicza – z krótką prelekcją Macieja Batora na temat instrumentu. Wydarzenie zgromadziło publiczność ok. 250 – osobową.
 5. e) 14.07.2016 z Pragi do Świdnicy przyjechał Premysl Ksica. Następnego dnia w południe odbył próbę w Katedrze Świdnickiej i o godzinie 19.00 wykonał koncert głównie z muzyką czeską. Koncert poprowadzony był przez konferansjera – Zuzannę Bator – z krótką prelekcją Macieja Batora na temat instrumentu. Zgromadzona publiczność – ok. 300 osób.
 6. f) 16.07.2016 – w wałbrzyskim kościele pw. św. Aniołów Stróżów odbywa się próba (godz. 17.00) i koncert (godz. 19.00) duetu organowego Zuzanny i Macieja Batorów. Koncert poprowadzony był przez konferansjera – Piotra Zapałowicza – z krótką prelekcją Macieja Batora na temat instrumentu. Publiczność – ok. 200 osób.
 7. g) 17.07.2016 – w Bazylice w Bardzie odbywa się próba (godz.17.00) i koncert (godz. 19.00) duetu organowego Zuzanny i Macieja Batorów. Koncert poprowadzony był przez konferansjera – Piotra Zapałowicza – z krótką prelekcją Macieja Batora na temat instrumentu. Publiczność – ok. 200 osób,
 8. h) 21.07.2016 do Świdnicy przyjechał Filip Presseisen. Tego dnia wieczorem odbył próbę w Kościele Pokoju. Następnego dnia o godzinie 19.00 miał miejsce recital organowy Filipa Presseisena – zarazem pierwszy koncert organowy na organach Schlaga w Kościele Pokoju po remoncie. Filip Presseisen wykonał kompozycje J.S. Bacha, Maxa Regera oraz improwizacje. Koncert był wielkim sukcesem organizacyjnym – zgromadził publiczność w liczbie ok. 400 osób. Przed koncertem Maciej Bator wygłosił krótką prelekcję na temat instrumentu. Konferansjerem była Zuzanna Bator.
 9. i) 23.07.2016 w Bardzie odbył się recital organowych improwizacji Filipa Presseisena. Liczba publiczności – ok. 150 osób.
 10. j) 24.07 2016 w Świebodzicach miał miejsce koncert finałowy Festiwalu – w wykonaniu duetu organowego Zuzanny i Macieja Batorów oraz trębacza Rafała Czemarmazowicza. Był to pierwszy od wielu lat koncert organowy w Świebodzicach, zgromadził pełen kościół słuchaczy – ponad 300 osób, w tym władze miasta i gminy. Koncert przyjęty został bardzo entuzjastycznie co daje nadzieje na dobrą współpracę w przyszłości.

3. Podsumowanie i rozliczenie projektu
Od dnia 25.07.2016 do 14.12.2016 z pomocą wolontariuszy zbierana była dokumentacja promocji koncertów w mediach elektronicznych. W tym czasie prezes Fundacji Zuzanna Bator opisała faktury i wypełniła niniejszy raport.

Adwentowe Koncerty Wokalno – organowe
Budżet koncertów – 5000,00 zł  – z budżetu Urzędu Miejskiego w Świdnicy za pośrednictwem Świdnickiego Ośrodka Kultury
Dwa koncerty w kościele pw. św. Józefa w Świdnicy
11.12.2016, godz. 19.30 Anna Wilczyńska – sopran + Maciej Bator – organy
18.12.2016, godz. 19.30 Marcjanna Myrlak – mezzosopran, Dagmara Barna – sopran, Zuzanna Bator – organy

Adwentowe koncerty już po raz 6. Uświetniły radosny czas oczekiwania w Kościele św. Józefa w Świdnicy.

IV. Obecność w mediach

W związku z tym, że wiedza na temat muzyki klasycznej jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować o swoich działaniach nie tylko osoby zainteresowane sztuką, ale także ludzi chcących brać udział w lokalnych wydarzeniach. Koncerty były promowane w Radiu Rodzina, TV Teletop Sudety, Telewizji Dami, czasopismach: Gość Niedzielny, Niedziela, na stronach internetowych patronów medialnych naszych wydarzeń: DOKiS, Świdnica 24, Doba.pl, Gość Świdnicki, Radio Rodzina, Dami, TELETOP SUDETY, Tygodnik Niedziela

V. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

VI. Informacja o uzyskanych przychodach

Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit uzyskała przychody:

 • dotacje z MKiDN – 25 000,00
 • dotacja ze środków UM Świdnica – 15 000,00
 • darowizna – 400,00

Informacja o poniesionych kosztach:

 • wynagrodzenia (umowy cywilno-prawne) – 27 900,00 zł
 • pozostałe koszty finansowe – 12 500,00 zł

a) Wynagrodzenia, premie, nagrody.
W okresie sprawozdawczym nagród i premii nie wypłacano, natomiast osoby zatrudnione przy realizacji projektów otrzymały wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w wysokości 27 900,00 zł brutto.
Fundacja realizowała dwa projekty.
P1 Wynagrodzenia w projekcie „Międzynarodowy Festiwal im. Christiana Schlaga”

 1. Honoraria muzyków – 23 200,00 zł, umowa o dzieło.
 2. Dokumentacja DVD – 4320,00 zł, faktura VAT
 3. Opłaty za hotel – 765,00 zł, faktura VAT
 4. Materiały promocyjne – druk, dystrybucja 3242,00 zł, faktura VAT
 5. Koszty transportu – 193,00 zł, faktura VAT
 6. Przygotowanie instrumentów – strojenie – 3 300,00 zł, faktura VAT

P2 Wynagrodzenia w projekcie „Adwentowe Koncerty Wokalno – Organowe w kościele św. Józefa w Świdnicy

 1. Honoraria muzyków 4 700,00 zł, umowa o dzieło

b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto pożyczek.
c) Zawarte umowy zlecenia – W  2016 r. w ramach ww. Projektu wyżej wymienionych zawarto 19 umów cywilnoprawnych na łączna kwotę 27 900,00 zł.
d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku

Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit posiadała w 2016 roku jeden rachunek bankowy w banku ING Bank Śląski.
Saldo na dzień 31.12.2016 r. wynosiło:

 • 63 1050 1908 1000 0090 3029 6173 – 610,41 zł

e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – W okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.
f) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie – W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.
g) Nabyte pozostałe  środki trwałe – W okresie sprawozdawczym nie nabyto pozostałych środków trwałych.
h) Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi 00,00 zł.
i)  Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi – 0,00 zł.
j) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.

VII. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych

Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – zobowiązania  podatkowe za 2016r. zostały zapłacone w całości w 2016 r.
Deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie do dnia 31.01.2017 r.

VIII. Zatrudnienie w Fundacji

Fundacja Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit w 2016 r. nie zatrudniała  żadnych pracowników na umowę o pracę, a jej działalność opierała  się na pracy wolontariuszy oraz osób zatrudnionych w ramach poszczególnych projektów na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń.

XI. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.<
XI. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:

a) Uchwała zarządu Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit nr 1 z dnia 21 stycznia 2016 r. O przyjęciu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego za rok 2015
b) Uchwała zarządu Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit nr 2 z dnia 21 kwietnia 2016 r. o realizacji działań Fundacji zgodnie z przyjętym planem.
c) Uchwała zarządu Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit nr 3 z dnia 3 lipca 2016 r. o realizacji działań Fundacji zgodnie z przyjętym planem.
d) Uchwała zarządu Fundacji Wspierania Kultury Muzycznej Chorda Auxit nr 4 z dnia 13 września 2016 r. o realizacji działań Fundacji zgodnie z przyjętym planem.

Pobierz Sprawozdanie merytoryczne CHORDA AUXIT za 2016 r w formie PDF